Leerling Volg Systeem (LVS)

Schooldatabeheer Ortho is zowel ontstaan vanuit de praktijk als vanuit de behoefte om beter te kunnen communiceren binnen de steeds complexer wordende Speciaal Onderwijs organisatie. Het LVS is rondom de leerling gebouwd en ontwikkelt zich nog iedere dag.

Na het opzoeken van de naam van een leerling opent zich een dossier, waarin alle relevante informatie betreffende die leerling staat. Letterlijk het hele team werkt iedere dag weer mee aan de opbouw van dit persoonlijke digitale leerlingendossier.

Het LVS heeft een logische en duidelijke opbouw. Op plaatsen, waar inhoudelijke verdieping wordt verwacht (o.a. in de handelingsplanning), bevat het systeem duidelijke leeswijzers. Het simpelweg antwoord geven op de vragen uit de leeswijzers waarborgt kwalitatieve verslaglegging. Schooldatabeheer bevat alle op deze website weergegeven modules, behalve de indicatiemodule die exclusief behoort tot LAVS, onze totaaloplossing voor Samenwerkingsverbanden.

Met SchoolDataBeheer Ortho haalt u veel meer in huis dan een standaard lvs. Wij bieden u een integraal totaalpakket dat moeiteloos de kern zal vormen van uw gehele leerlingzorgsysteem.

Behalve dat SchoolDataBeheer u in staat stelt om eenvoudig, praktisch en efficiënt te werken levert het ook een schat aan real-time analysemogelijkheden om uw kwalitatieve zorgbeleid datagestuurd te managen.

 

Analyse-leerlingengegevens-3.png

Analyse-leerlingengegevens-4.png

sdbstartscherm

       

Geïntegreerde modules
 


   
Ontwikkelingsperspectief            Stagemanagement            Competentielijsten               Leerlijnen  
Onderwijsarrangementen   Verzuimregistratie   Cijfer-/rapportsysteem   Ambulante zorg  
Oudertoegang   Handelingsplanning   Gezinsplannen   Documentenbibliotheek   
Mailersysteem   To-do planner   Bestendiging   Huiswerk  
Ondersteuningszwaarte   Casuïstiekbesprekingen Docentendashboard  

 

 


Ontwikkelingsperspectief boven


Het ontwikkel(ings)perspectief binnen SchoolDataBeheer is zeer compleet, maar tegelijkertijd modulair. U kunt per groep (of niveaugroep) onderdelen aan of uitzetten.


Veel inhoud verschijnt automatisch, omdat deze reeds in andere delen van het programma door een teamlid is ingevoerd (bijv. psychologische gegevens.

Via het printmenu kun u tenslotte ook nog bepalen welke onderdelen u wilt uitprinten en deze eventueel in presets vastleggen. 

Het is mogelijk om (onderdelen van) een zelf ontwikkeld OPP te integreren in het LVS.


oppprint instellingenoppgroepen


Onderwijsarrangementenboven


De module Arrangementen maakt het mogelijk om op efficiënte wijze zowel de leerstandaarden als de arrangementen van uw leerlinge inzichtelijk te maken. Doordat de evaluaties groepsgewijs worden gedaan binnen SchoolDataBaheer is de module ook een handige digitale toetskalender.

Door de evaluaties wordt automitisch bijgehouden welke leerlingen op welk moment in hun schoolcarriëre een excellent, basis of intensief arrangement volgen. 

Een handige managementtool geeft u inzicht in het aantal dalers en stijgers binnen de arrangementen in een opgevraagde periode. Zo bent  altijd op de hoogte van de ondersteuningsdruk en kunt u hierop sturen.

arrangementen1 arrangementen2


Ouderportaalboven


De oudertoegang binnen SchoolDataBeheer is, zoals u mag verwachten van een gespecialiseerd Ortho-LVS, zeer uitgebreid.

Ouders/verzorgers vinden hier vrijwel alle inhoudelijke informatie betreffende hun kind terug. Op deze manier worden zij in de gelegenheid gesteld om te vernemen hoe het op school met hun kind gaat.

De informatie is altijd up-to-date en kan thuis uitgeprint en gedownload worden.

De school kan zelf instellen welke onderdelen aan de ouders/verzorgers worden getoond. Maximale veiligheid door inloggen met 2 factor authenticatie.

 algemene documentenoudertoegang

E-mailerboven


SchoolDataBeheer bevat een geïntegreerd E-mailsysteem, dat u de mogelijkheid geeft om direct vanuit de applicatie berichten te sturen, inclusief gegevens uit het Leerling Volg Systeem, maar tevens ook met externe bijlagen.

De berichten kunnen naar wens direct worden opgeslagen in het logboek en dat bespaart onnodig dubbelwerk.

De E-mailadressen worden al automatisch voor u verzameld vanuit de applicatie, maar er kunnen ook eenvoudig andere geadresseerden worden toegevoegd. Een zeer handige tool!

mailer mailer2


Ondersteuningszwaarteboven


Er wordt binnen "Passend Onderwijs" veel gesproken over de ondersteuningsbehoefte van studenten in het Speciaal Onderwijs.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als de ondersteuningszwaarte van de student: "het geheel aan effort dat de school dagelijks steekt in studenten om hun te begeleiden naar hun uitstroombestemming".

De Ondersteuningszwaarte en de Ondersteuningsbehoefte hebben uiteraard veel met elkaar gemeen, maar zijn niet hetzelfde.

Sommige leerlingen met een grote ondersteuningsbehoefte vergen om allerlei redenen minder van de leerkrachten en begeleiders en soms is dat ook andersom zo.

 ondersteuningsmatrix

Om zicht te krijgen op de ondersteuningszwaarte ontwikkelde Orthoventief een module waarin elke school een inschaling kan geven op didactisch en (ortho)pedagogisch gebied.

Er ontstaan zo coderingen die een beeld geven van de categorie leerling. Die codering kan worden gekoppeld aan een weegfactor.

Een leerling die bijvoorbeeld didactisch gewoon meekan met de basisondersteuning krijgt bijvoorbeeld een "A" toegewezen, gewaardeerd op zwaarte 1.0. Doet deze leerling qua (ortho)pedagogische begeleiding een veel groter beroep op het team, dan kan dat bijvoorbeeld zorgen voor codering 3, bijvoorbeeld gewaardeerd met 0,4 verhoging. De leerling heeft dan de codering 3A, die gewaardeerd wordt op een gewicht van 1,4 .

De module telt de gewichten van de leerlingen per klas op en geeft zo een beeld van de totale ondersteuningszwaarte van de klas.

Op deze manier ontstaat een goed beeld van de ondersteuningszwaarte per klas, waarop beleidsmatig gestuurd kan worden (meer of minder llnn per klas, klassenassistentie of niet, etc).

Bij het maken van de groepen voor het volgende schooljaar kunnen de ondersteuningszwaaartes worden meegenomen, zodat metee

Het staat de school vrij om zelf alles binnen dit concept te bepalen en in te stellen: het aantal didactisch en (ortho)pedagogische niveau's, de weegfactoren, de omschrijving van de diverse categorieën, de grenswaarden, etc.n een beeld ontstaat van de samenstelling van groepen die nog in de maak zijn voor het volgende schooljaar. Op basis hiervan kunnen dan weer keuzes worden gemaakt.

De module geeft zowel in getallen als in grafieken analyses.
 

ondersteuningszwaarte3ondersteuningszwaarte2

 


Stagemanagementboven


SchoolDataBeheer bevat een stagedatabase waarin u uw eigen stagebedrijven kunt rangschikken. Bij het aanmaken van nieuwe stages kunt u zoeken welke stage beschikbaar is en automatisch het gekozen stagebedrijf invoeren.

U kunt de complete stagebegeleiding monitoren in deze module en afsluiten met een waardering.

Er zijn verschillende links naar andere onderdelen in het programma, bijvoorbeeld naar de verzuimadministratie, waardoor iedereen altijd weet waar de leerling hoort te zijn. 

StagecontractBekijk Videopresentatie

stagedatabasezoekfunctie

Verzuimadministratieboven


De verzuimadministratie stelt u in staat om de presentie van de leerlingen overzichtelijk te monitoren.

Er zijn diverse links naar andere onderdelen van het lvs en de module houdt automatisch bij of een leerling de wettelijke ongeoorloofde afwezigheidsgrens van 16 lesuren binnen 4 weken overschrijdt. Is dit het geval, dan geeft het systeem automatisch een overzicht dat gemakkelijk door te sturen is.

U kunt ook leerlplichtambtenaren machtigen om het verzuim van de leerlingen zelfstandig te monitoren. Dat scheelt veel administratie voor uw school. 
 

verzuim1 verzuim2


Handelingsgerichte diagnostiek (handelingsplanning)boven

 
De module Handelings Gerichte Diagnostiek bevat een interactieve wizardfunctie die u stapsgewijs een handelingsplan laat opstellen. Behalve de gefaseerde opbouw heeft u ook de mogelijkheid om via gele leeswijzers zelf richting te geven aan de inhoud die wordt ingetypt in de invulvelden.

De wizard helpt u om een tijdspad te plannen en herinnert degene die het plan uitvoert om op tijd te evalueren.

Alle handelingsplannen worden keurig voorzien van de status weergegeven in een chronologisch overzicht

hp1 hp2


To-do plannerboven


Afspraken voor de toekomst maken, maar in de drukte per ongeluk vergeten? Als gevolg daarvan boze ketenpartners of ouders? Met de geïntegreerde to-do planner behoort dit tot het verleden.

Iedereen wordt vanaf nu autmatisch op tijd per e-mail op de hoogte gebracht van belangrijke zaken.

U ziet in één oogopslag wie er allemaal betrokken zijn bij het kind en klikt eenvoudig aan wie dit to-do item dient te ontvangen.


todo


Competentiemetingboven


De competentielijsten zijn op zeer eenvoudige wijze in korte tijd zelf te ontwerpen. Ze hebben een hoge mate van flexibiliteit in de wijze van berekenen en kunnen door maximaal 3 respondenten per meting worden ingevuld.

Daarnaast kan door een e-link te versturen aan externen (bijvoorbeeld een stagebedrijf of ouder) gevraagd worden de lijst te scoren.

De grafieken geven zowel losse metingen als ontwikkelingslijnen weer.


 
     competentielijstgrafiekCompetentielijstevoluerend 


Cijferregistratie (rapportsysteem)boven


De cijferregistratie houdt keurig voor u bij hoe uw leerlingen door de jaren heen presteren. U bepaalt zelf de afronding, de weging en het pta.

Het rapport is zeer overzichtelijk ingedeeld en hier kunt u zelf instellen hoeveel rapportperiodes er in uw schooljaar voorkomen. 

Behalve cijfersysteem is deze module ook een planningskalender voor proefwerken en overhoringen.

Uiteraard zijn de cijfers ook te raadplegen in de oudertoegang.

cijfers rapport


Gezinsplannenboven


Het gezinsplan (1G1P) biedt u een overzichtelijk format om samen met ouders en ketenpartners doelen op te stellen om de gezinsdynamiek te verbeteren. School, hulpverlening en ouders/verzorgers werken samen binnen één plan.

Het format is via de applicatie steeds eenvoudig door te sturen naar de deelnemers. Ook hier haalt het systeem de potentiële deelnemers al grotendeels uit de bestaande informatie.

U kunt externen toegang geven tot deze module, zodat zij rechtstreeks kunnen muteren bij een leerling die zij (mede)begeleiden. 
 

1gezin1plan


Bestendigingboven


Indien een leerling de school verlaat geeft u aan naar welke organisatie of school de leerling uitstroomt. SchoolDataBeheer stelt u vervolgens in staat om, tot 3 jaren na uitschrijving, bij te houden waar de leerling staat ingeschreven.

U kunt via deze module automatisch aan het begin van het schooljaar alle organisaties e-mailen waar leerlingen heen zijn uitgestroomd met het verzoek terug te rapporteren of zij (nog steeds) staan ingeschreven of naar een andere organisatie zijn gemigreerd. 


bestendiging bestendiging2


Leerlijnenboven


Onze module leerlijnen maakt het voor u mogelijk om snel en eenvoudig leerlijnen te maken en deze automatisch op te nemen in het OPP. U kunt kiezen om bestaande leerlijnen (zoals die van CED) in te bouwen, maar u kunt ook uw eigen leerlijnen maken.

De output bestaat uit overzichtelijke grafieken met zowel het gemeten als het wensniveau, zodat u in één oogopslag ziet of een leerling voldoet aan het gewenste of afgesproken niveau. Met meerdere metingen geeft u tevens de ontwikkeling van de leerling weer.


leerlijnen1leerlijnen2


Ambulante begeleiding boven


De module Ambulante Zorg/Ambulante Begeleiding bevat alles wat de ambulante begeleider nodig heeft, een uitgebreid logboek om bij te houden wat er besproken is in de diverse gesprekken, handelingsplanningssjablonen en een uitgebreid begeleidingsplan.

In het begeleidingsplan is ruimte voor o.a. de schoolgegevens, (para)medische gegevens, begeleidingsvragen en -activiteiten, vraagstelling en analyse.

analyse begeleidingsplan ab


Documentenbibliotheekboven


Alle verslagen
kunnen worden gedigitaliseerd en opgeslagen binnen SchoolDataBeheer.

U kunt zelf (rode) systeemmappen aanmaken (deze verschijnen dan bij alle leerlingen) of individuele mappen (deze zijn dan enkel zichtbaar bij de betreffende leerling). U kunt elk digitaal bestand uploaden (documenten, maar bijv. ook foto's, getekende toestemmingsverklaringen e.d.).

Zo zijn alle verslagen vanaf elke internetcomputer door u in te zien en bent u nooit meer iets kwijt.

verslagen


Huiswerkmoduleboven


Didactiek is binnen het speciaal onderwijs, ook binnen de basis- en kadergerichte leerweg, steeds belangrijker geworden. Huiswerk maken hoort hier onlosmakelijk bij en ouders willen hun kind graag begeleiden bij het maken hiervan. 

Het is dan ook voor zowel ouders als leerling handig als via internet te volgen is welk huiswerk voor wanneer af moet zijn.

In deze module kunt u huiswerk monitoren en zichtbaar maken via de externe (ouder)toegang

Op eenvoudige wijze kan per vak, docent en groep huiswerk worden opgegeven aan de hand van een kalender.

Uiteraard kan het huiswerk ook individueel worden opgegeven.

Er is de mogelijkheid om aan te geven of het huiswerk door de leerling gemaakt is of niet en zo inzicht te geven in de huiswerkhouding van de leerling.

 

huiswerkkalender

huiswerk


Dashboard voor docenten/mentorenboven

Om veel voorkomende werkzaamheden gemakkelijk bereikbaar en overzichtelijk te maken ontwikkelden wij het dashboard. Hier kan toegang worden gegeven tot stam- of samengestelde groepen.

De docent/mentor verkrijgt van hieruit centraal toegang tot de ontwikkelingsperspectieven, citogegevens, gezinsplannen, individuele handelingsplannen, competentielijsten, leerlijnen en didactische en pedagogische arranementen van de gehele groep.

Wel zo gemakkelijk om niet steeds op en neer te hoeven klikken.

dashboard

Casuïstiekbesprekingboven

Soms is het van belang om in breder verband te bespreken wat er nodig is om gedrag van een leerling te laten kantelen. Misschien ook werken er meerdere collega's met de leerling en hebben sommige hele goede ervaringen met hun aanpak bij deze leerling. Het zou ook kunnen dat een leerling u heel veel energie kost en dat u dit wilt delen.

Het kan ook goed zijn om als docent/mentor te ervaren dat andere collega's soortgelijke problemen hebben en dat je dat gerust met elkaar kunt delen.

In SchoolDataBeheer is hiervoor de mogelijkheid om casuïstiekbesprekingen te houden en vast te leggen. Het systeem is geïnspireerd op de Balint-methode, van oorsprong een intervisiemodel.

casuistiek