Leerling Arrangement Volgsysteem (LAVS)

Download hier de LAVS =-flyer

Bent u op zoek naar een totaaloplossing binnen Passend Onderwijs waarin bureaucratie minimaal is, maar automatisering en efficiëntie maximaal, waarin alle toegekende arrangementen en de onderliggende dossiers van alle scholen van uw samenwerkingsverband in één systeem verzameld worden en waarin real-time kengetallen van uw gehele samenwerkingsverband door u in 3 klikken geanalyseerd kunnen worden?

De oplossing ligt voor u klaar.

Het Leerling Arrangement Volg Systeem van Orthoventief regelt Passend Onderwijs voor u van A tot Z.  

Het gehele concept is ontwikkeld aan de hand van input uit werkgroepen bestaande uit professionals van zowel primair als voortgezet onderwijs en van zowel regulier als speciaal onderwijs. Wij bieden u het beste van alle partijen. 


Even eenvoudig als revolutionair 

Het concept is eigenlijk betrekkelijk simpel, maar lost een probleem op dat op een andere manier vrijwel onoplosbaar is.

Scholen binnen een SWV horen meestal bij verschillende besturen en vaak is per bestuur gekozen voor een Leerling Volg Systeem. Het ene LVS is beter toegerust met instrumenten om Passend Onderwijs te laten slagen dan het andere, maar over het algemeen is hier nog het een en ander te verbeteren.

Met LAVS lossen we 2 zaken op. We baseren ons ten eerste op werkwijzen die ontwikkeld zijn binnen het speciaal onderwijs en derhalve zeer geschikt en realistisch zijn als totaalpakket voor speciale kinderen. Ten tweede zorgen we ervoor dat alle leerlingen van een SVW voor wat betreft speciale zorg worden gemonitord in dezelfde bovenschoolse applicatie.

lavs1

Scholen krijgen hiermee een pakket dat reeds meer dan 15 jaren getest en bijgeslepen is in speciale zorg. Doordat ze allemaal in dezelfde applicatie werken kunnen gegevens van leerlingen die van school of arrangement wisselen volledig en met elke getypte letter worden doorgegeven (inclusief onderliggende brongegevens die kunnen worden geupload).

De aanvraagprocedure voor speciale zorg is volledig geautomatiseerd en gebeurt zonder dat verder extra moet worden geïnvesteerd in het dossier. Dit dossier is namelijk ook door de aanvraagcommissie én de directeur van het SWV rechtstreeks te raadplegen.

Op het moment dat de leerling terugkeert naar de reguliere zorg, worden de gegevens van de speciale zorg in één overzichtelijk document samengevat, zodat dit kan worden gekoppeld aan het eigen LVS van de school. Indien zowel het SWV PO als VO met dezelfde applicatie werken wordt ook bij de overgang PO-VO  elke letter (OKR, OPP, HP, 1G1P en alle andere gegevens) automatisch doorgegeven. Een betere doorgaande lijn is niet denkbaar.


Van het probleem

Inefficiënte aanvraagprocedures
- Veel 
verschillende formats en versieverschillen, waardoor onduidelijkheid en overtyp-/ vertaalwerk van het ene format in  het andere.
- Werk- en aanvraagprocedures zijn gescheiden, waardoor 
steeds een “nieuw” dossier moet worden 
   opgebouwd om een aanvraag te doen.
 
Verschillende registratiesystemen
Moeilijk om wensen af te stemmen en eenduidigheid te creëren m.b.t. een digitaal volgsysteem.
- Verschillende bronnen, waardoor 
moeilijk overzicht te krijgen
- Moeilijk om 
ontwikkelingen snel digitaal te volgen.
Het analyseren gebeurt steeds aan de hand van  verouderde” informatie.
 

Te weinig samenwerking en communicatie tussen betrokkenen
 
 - Gemeenten/leerplicht
    - Hulpverlening
    - Scholen
    - Ouders/verzorgers


Naar de oplossing

1.   Eén compact pakket digitale formats dat geldt voor alle (zorg)leerlingen van het SWV 
2.   Een groeidocumentdat zich ontwikkelt in de uitvoeringscyclus op school 
3.   Tools om de communicatie tussen partijen te vergroten 
4.   Een efficiënt, geautomatiseerd en non-bureaucratisch aanvraagsysteem  
5.   Een flexibele managementmodule die snelle analyse van leerlingenstromen mogelijk maakt
      - Automatisch kengetallen genereren voor/van alle scholen van het SWV.   
      - Analyseren van zware en lichte zorgleerlingen
op basis van flexibele queries: doorlooptijden,
        soorten, 
trajecten, leerniveaus, - rendementen, gedragsproblematieken, hulpverlening etc.
      - Informatie wordt real-time bijgewerkt door de scholen zelf.